Program pomocy dla osób bezdomnych - „Pokonać bezdomność”

Pokonać bezdomność

Opinie wśród społeczeństwa o osobach bezdomnych są zazwyczaj negatywne. Ludzie nie zastanawiają się, jaką przeszłość miała taka osoba, dlaczego została bez dachu nad głową. Widzą w niej tylko żebraka proszącego o pieniądze. Kiedy podchodzi do nich, to automatycznie się odsuwają, mówią, że nic przy sobie nie mają (chociaż prawda często jest inna), każą zostawić ich w spokoju i iść do pracy. Nie jest to dobre zachowanie. Powinniśmy wspierać takie osoby, jak tylko się da. Z prawnego punktu widzenia pomoc społeczna osobom bezdomnym, czyli zapewnienie im schronienia, posiłku i ubrania, jest obowiązkiem gminy. Program, o którym mowa, ma za zadanie inspirować i pomagać gminom.

Program „Pokonać bezdomność” posiada cztery moduły - I - Profilaktykę, II - Aktywizację, III - Infrastrukturę i IV - Innowacyjność. Moduł pierwszy ma za zadanie zapobiegać bezdomności, to znaczy wspierać osoby nią zagrożone. Realizowane jest to poprzez zapewnienie dostępu do usług społecznych, wspomaganie wolontariatów oraz współpraca z służbami - Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną. Moduł drugi ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezdomnych. Ma im to pomóc w powrocie do normalności - we wznowieniu pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych. Aby to osiągnąć, prowadzone są różnego rodzaju szkolenia, które mają podwyższyć poziom kwalifikacji tych osób. Oferowana jest także pomoc w znalezieniu pracy, aby bezdomni mogli się uniezależnić finansowo i mieć swoje pieniądze na życie.Moduł trzeci dotyczy infrastruktury, to znaczy skupia się na budynkach, w których przebywają osoby bezdomne. Są to różne noclegownie i schroniska. Dzięki programowi można znaleźć środki na remonty i wyposażenie tych miejsc, aby były tam godne warunki do życia. Ostatni, czwarty moduł stawia na innowacyjność. Skupia się na wymyślaniu i wprowadzaniu w życie coraz to nowszych i efektywniejszych rozwiązań pomocy osobom bezdomnym. Moduł ten dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest promowanie dobrych praktyk. Polega on na przeprowadzaniu konferencji regionalnych, aby ludzie mogli zobaczy, w jaki sposób działa program i czy przynosi określone rezultaty. Na konferencjach są rozpowszechniane działania, które mają na celu pomoc osobom bezdomnym. Drugim rodzajem jest wspieranie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychodzenia z bezdomności. Zwraca uwagę na nowe projekty, które mogą dawać lepsze efekty.

Edycja 2018 programu „Pokonać bezdomność” będzie dawała najwięcej środków na realizację modułu drugiego, czyli tego skupiającego się na aktywizacji zawodowej osób bezdomnych, aby mogły łatwiej znaleźć dobrą pracę.