Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020”

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” jest połączeniem dwóch programów z lat 2011-2015 - programu o takiej samej nazwie: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” oraz programu „Świetlica - Dzieci - Praca”. Nowo utworzony program obejmuje lata 2016-2020.

Zadanie włączania społecznego jednostek i grup, które doświadczyły lub doświadczają wykluczenia społecznego należy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Musi on także wspierać samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe, które zajmują się takimi osobami.Jakie są cele omawianego Programu? Głównym celem jest organizowanie życia społecznego i zawodowego osób wykluczonych społecznie oraz wspieranie samorządów i organizacji pozarządowych.

Innym podstawowym celem jest zatrudnianie takich osób, które nie pracują, na przykład przez zatrudnienie socjalne. Ważne jest, by zapewnić im godną pracę, aby mogły zarobić na spełnianie podstawowych potrzeb życiowych.Należy zwrócić uwagę na przyczyny braku aktywności społecznej i zawodowej takich osób. Jedną z przyczyn mogą być bariery wewnętrzne i mentalne; przyzwyczajenie się do nie pracowania i zaburzenia z tym związane; zaburzenia psychiczne i lęk przed ludźmi; alkoholizm i inne nałogi oraz zły wpływ reszty społeczeństwa i brak pomocy z ich strony.

Aby pomóc osobom wykluczonym społecznie organizowane są różne terapie i przeprowadzane są rozmowy z doradcami zawodowymi. Warto także wspierać takich ludzi indywidualnie, na przykład zapewnić im opiekunów czy asystentów.Aby osoby wykluczone społecznie chciały zacząć coś z tym robić i korzystać z pomocy, jaka jest im oferowana, muszą być przeprowadzane z nimi rozmowy, aby zachęcić je do tego oraz muszą być motywowane do tego.Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020” zakłada określone rezultaty. Niektóre z nich to na przykład - ciągłe poszerzanie oferty działań, które mają pomoc osobom wykluczonym, usamodzielnianie jednostek wykluczonych, wspieranie i promowanie wolontariatu, mobilizowanie młodzieży do działania.